Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri
Adres : Hamam Sokak Kaleiçi / ANTALYA
Telefon : (0 242) 247 87 10 – (0 242) 247 53 10
Faks : (0 242) 247 87 10 – (0 242) 247 53 10
Birim Yöneticisi : Yaşar PARLAYÜKSEL (Şube Müdürü)
Görev ve Sorumluluklar
Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu Şube Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde;
a) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
b) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
c) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek,
ç) Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
d) Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
e) Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
f) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre İlçe Belediyeleri ile koordineli çalışmalar yapmak, gerekli hallerde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 11. maddesi gereği yetkilerini kullanmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek,
g) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılacak derecede tehlikeli) olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
ğ) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeler hakKında bilgilendirme ve rehberlik yapmak,
h) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
ı) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.
i) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın gerekli gördüğü durumda planı olmayan sit alanı ve koruma alanlarında koruma amaçlı imar planı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak
j) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İl Özel İdaresi bünyesinde toplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payının Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili projelerine aktarılabilmesi için gerekli sekretarya hizmetlerini yürütmek,
k) Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına ilişkin çalışmalara katılmak.

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü”

Bir Cevap Yazın

oyun oyna | su kaçağı | escort antalya | instagram takipçi arttırma | izmir rent a car | izmir havalimanı rent a car | kendin yap|